X

برنامه ویزیت پزشکان بخش همودیالیز

برنامه ویزیت پزشکان بخش همودیالیز

شنبه

دکتر محبوبه غمامی- پزشک عمومی

یکشنبه

دکتر سمیرا طبیبان- متخصص کلیه و مجاری ادرار

دوشنبه

دکتر احمد دلربایی- پزشک عمومی

فرناز اسماعیل زاده- کارشناس تغذیه

سه شنبه

دکتر حسنا کوثری موحد- پزشک عمومی

چهارشنبه

دکتر منوچهر امینی- متخصص کلیه و مجاری ادرار

پنجشنبه

دکتر حسنا کوثری موحد- پزشک عمومی

 
دی ان ان