X

Enter Title

متخصصین چشم پزشکی

 

 

 • دکتر محرم چناری (کد 518): شنبه ها از ساعت 8:00 الی 10:00- یک شنبه ها از ساعت 10:30 الی 12:30
 • دکتر اطهر طاهری (کد 528): شنبه ها از ساعت 8:00 الی 10:00
 • دکتر هادی نجمی (کد 516): شنبه ها از ساعت 10:00 الی 12:00- یک شنبه ها از ساعت 13:00 الی 16:00
 • دکتر حامد فقیهی (کد 525): یکشنبه ها از ساعت 11:30 الی 13:30- پنجشنبه ها از ساعت 8:00 الی 12:00
 • دکتر زکیه اعلمی (کد 514): یک شنبه ها، دوشنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 8:00 الی 10:00
 • دکتر شاهرخ رامین (کد 530): یکشنبه ها از ساعت 12:00 الی 13:00 
 • دکتر احمدرضا کرمی (کد 513): دوشنبه ها از ساعت 8:00 الی 12:00- پنجشنبه ها از ساعت 12:00 الی 14:00
 • دکتر مجتبی غفاری پور (کد 509): دوشنبه ها از ساعت 10:00 الی 12:00
 • دکتر محمد رضایی (کد 502): دوشنبه ها از ساعت 11:00 الی 13:00- سه شنبه ها از ساعت 11:00 الی 13:00
 • دکتر مجتبی ولی زاده (کد 503): سه شنبه ها از ساعت 11:00 الی 13:00
 • دکتر محمدحسین بهرامیان (کد 507): چهارشنبه ها از ساعت 10:00 الی 12:00- پنجشنبه ها از ساعت 10:00 الی 12:00
دی ان ان